Hướng dẫn đăng ký dich vụ

451

Bước 1: Bấm “Dịch vụ” => Bấm “Đăng ký dịch vụ”

Bước 2: Bấm “Chọn loại dịch vụ” cần thực hiện đăng ký => Bấm chọn phạm vi “Trường, Lớp” => Bấm “Tìm kiếm” để hệ thống lọc đối tượng.

Bước 3: Đăng ký dịch vụ cho trẻ, Bấm chọn tích vào ô để đăng ký loại dịch vụ cho trẻ = Bấm “Lưu” để hoàn thành việc đăng ký dịch vụ.