Hướng dẫn nhập nhiều trẻ bằng File Excel

544

Chú ý: Xoá hết dữ liệu mẫu ở hai dòng đầu tiên, nhưng ô ghi “Bắt buộc” Là yêu cầu phải có thông tin.

Bước 1: Bấm vào “Trẻ” => Bấm “Nhập từ fiel Excel”

Bước 2: Tải file Excel về theo hướng dẫn


Bước 3: Mở file Excel lên và nhập liệu như sau

1. Mã trẻ: Xoá ô này và không cần nhập, hệ thống sẽ tự sinh mã trẻ
2. Họ và tên: Hai cột này nhập đầy đủ họ tên trẻ
3. Ngày sinh: Ngày tháng năm sinh của trẻ
4. Giới tính: Bấm vào để chọn giới tính cho trẻ
5. Họ và tên phụ huynh: Họ tên cha hoặc mẹ trẻ
6. Điện thoại phụ huynh: Số điện thoại của phụ huynh
7. Email phụ huynh: Email của phụ huynh
8. Tạo tài khoản phụ huynh: Chọn “Có” hệ thống sẽ tự động tạo tài khoản cho phụ huynh
9. Địa chỉ: Địa chỉ liên hệ của phụ huynh
10. Ngày bắt đầu học ở trường: Ngày nhập học của trẻ, có thể lấy một ngày bất kỳ.

Bước 4: Nhập file Excel đã có dữ liệu trẻ lên Coniu
Tại màn hình tải file Excel thao tác như sau
1. Chọn lớp: Chọn lớp cần nhập danh sách trẻ vào
2. Chọn file Excel: Bấm vào đây để tìm đến đường dẫn nơi đã lưu file Excel mẫu đã nhập danh sách trẻ.
3. Lưu: Bấm lưu để hoàn thành việc nhập fiel Excel lên