Hướng dẫn phân một quyền nào đó cho nhân viên trong trường

570

Bước 1: Bấm vào “Phân quyền” => Bấm vào “Tạo vai trò mặc định” hệ thống sẽ tự tạo 4 quyền mặc định sẵn, nếu cần thiết có thể thêm và sửa các quyền trên.

Bước 2: Bấm vào “Phân vai trò”

Bước 3: Bấm vào tích chọn người cần được phân quyền đó => Bấm “Lưu” để hoàn thành

Chú ý: Muốn xem người đó có những quyền gì trong trường thì bấm vào “Sửa” để xem chi tiết.