Hướng dẫn sửa học phí đã tạo cho trẻ

569

Bước 1: Bấm vào “Học phí” => Bấm “Danh sách học phí tháng”


Bước 2: Tìm đến lớp có trẻ cần sửa bấm vào “Sửa”


Bước 3: Tìm đến trẻ cần sửa
1. Thêm: Có thể thêm một loại phí hoặc dịch vụ nếu trẻ đang còn thiếu, việc thêm chỉ được áp dụng cho tháng hiện tại, nếu cần áp dựng ở các tháng tiếp theo cần đăng ký cho trẻ.
2. Xoá: Nếu thừa 1 loại phí có thể xoá trực tiếp ở đây, việc xoá cũng chỉ được áp dụng ở tháng hiện tại nếu muốn xoá hẵn phải bỏ trong phần đăng ký.
3. Số lượng: Cột này có thể tăng số lượng nếu loại phí có liên quan đến số lần
4. Lần giảm trừ: Có thể ghi số giảm trừ trong tháng của trẻ tại đây, hệ thống sẽ tự trừ với số tiền tương ứng.
5. Lưu: Bấm lưu để hoàn thành việc sửa