Hướng dẫn tạo các loại phí cho trẻ

553

Bước 1: Bấm vào “Học phí” => Bấm “Các loại phí”

Bước 2: Bấm “Thêm một loại phí”

Bước 3: Thực hiện tạo một loại phí mới

1. Tên loại phí: Đặt tên loại phí cần tạo VD “Học phí lớp mầm”
2. Chu kỳ tính phí: Có 2 hình thức để lựa chọn là Theo tháng và theo ngày, lựa chọn hình thức phù hợp với khoản thu của nhà trường.
3. Đơn giá: Phụ thuộc vào việc lựa chọn chu kỳ, nếu theo tháng thì để giá tháng, nếu theo ngày thì để giá là ngày.
4. Phạm vị áp dụng: Có thể lựa chọn cho nhiều đối tượng khác nhau theo mục đích của loại phí được tạo ra.
5. Được áp dụng: Nếu bật nút này hiện tại phí sẽ được áp dụng, nếu tắt là phí không còn được áp dụng.
6. Lưu: Bấm lưu khi hoàn thành nhập liệu.