Hướng dẫn tạo nhật ký cho trẻ

403

Bước 1: Bấm vào “Góc nhật ký” => Bấm “Thêm mới”

Bước 2: Thực hiện thao tác gửi nhật ký cho trẻ
1. Chọn lớp: Chọn lớp có trẻ cần tạo nhật ký
2. Chọn trẻ: Chọn trẻ cần gửi nhật ký
3. Tiêu đề: Nội dung gửi kèm ảnh phụ huynh sẽ nhận được
4. Ảnh: Chọn ảnh cần gửi kèm
5. Lưu: Bấm lưu để hoàn thành