Hướng dẫn tạo sổ liên lạc trên website

719

Bước 1: Bấm vào “Sổ liên lạc” => Bấm “Thêm mới”

Bước 2: Thực hiện thao tác thêm mới sổ liên lạc

  1. Tiêu đề: Nhập nội dung tiêu đề
  2. Thông báo ngay: Bật nút này lên thì khi bấm lưu phụ huynh sẽ nhận được thông báo sổ liên lạc, sau khi tạo sổ liên lạc xong có thể xem lại và bật thông báo sau.
  3. Chọn lớp: Chọn lớp để tạo sổ liên lạc
  4. Gửi nhận xét cho trẻ: Tích chọn trẻ gửi sổ liên lạc
  5. Sử dụng mẫu: Chọn mẫu sổ liên lạc
  6. Tích chọn tiêu chí
  7. Tệp đính kèm: Chọn file cho sổ liên lạc
  8. Bấm ” Lưu ” để hoàn thành tạo thêm mới sổ liên lạc