Hướng dẫn tạo sự kiện trên website

639

I:/ Tạo sự kiện cho giáo viên
Bước 1: Bấm vào “Sự kiện” => Bấm “Thêm mới”

Bước 2: Thực hiện thao tác thêm mới sự kiện giáo viên
1. Thông báo – Sự kiện: Nhập tên thông báo sự kiện
2. Mô tả: Nhập mô tả thông báo
3. Cho giáo viên/nhân viên: Bật nút này lên thì sự kiện chỉ được tạo cho toàn bộ giáo viên trong trường.
4. Đăng lên trang trường: Bật nút này lên thì thông báo đăng trên page của trường. Khi ở trạng thái tắt, thông báo không đăng lên trang trường.
5. Thông báo ngay: Bật nút này lên thì thông báo được gửi ngay tới phạm vi nhận. Khi ở trạng thái tắt, thông báo chưa được gửi tới phạm vi nhận
– Bấm “ Thông tin thêm”
6. Phải đăng ký: Bật nút này lên thì sự kiện bắt buộc phải có đăng ký. Khi ở trạng thái tắt, sự kiện không cần phải đăng ký
7. Nhập hạn đăng ký
8. Bấm ” Lưu” để hoàn thành tạo sự kiện

I:/ Tạo sự kiện cho phụ huynh, học sinh
Bước 1: Bấm vào “Sự kiện” => Bấm “Thêm mới”

Bước 2: Thực hiện thao tác thêm mới sự kiện giáo viên
1. Thông báo – Sự kiện: Nhập tên thông báo sự kiện
2. Mô tả: Nhập mô tả thông báo
3. Cho giáo viên/nhân viên: Bật nút này lên thì sự kiện chỉ được tạo cho toàn bộ giáo viên trong trường. Khi ở trạng thái tắt, sự kiện không tạo cho giáo viên/nhận viên
4. Phạm vi: Chọn phạm vi tạo sự kiện
5. Đăng lên trang trường: Bật nút này lên thì thông báo đăng trên page của trường. Khi ở trạng thái tắt, thông báo không đăng lên trang trường.
6. Thông báo ngay: Bật nút này lên thì thông báo được gửi ngay tới phạm vi nhận. Khi ở trạng thái tắt, thông báo chưa được gửi tới phạm vi nhận
– Bấm “ Thông tin thêm”
7. Phải đăng ký: Bật nút này lên thì sự kiện bắt buộc phải có đăng ký. Khi ở trạng thái tắt, sự kiện không cần phải đăng ký
8. Nhập hạn đăng ký
9. Trẻ tham gia: Bật nút này lên thì sự kiện tạo cho trẻ tham gia đăng ký. Khi ở trạng thái tắt, sự kiện không tạo cho trẻ đăng ký.
10. Phụ huynh  tham gia: Bật nút này lên thì sự kiện tạo cho phụ huynh tham gia đăng ký. Khi ở trạng thái tắt, sự kiện không tạo cho phụ huynh đăng ký.
11. Bấm ” Lưu” để hoàn thành tạo sự kiện