Hướng dẫn tạo thông báo trên website

477

Bước 1: Bấm vào “Sự kiện” => Bấm “Thêm mới”


Bước 2: Thực hiện thao tác thêm mới thông báo
1. Thông báo – Sự kiện: Nhập tên thông báo sự kiện
2. Mô tả: Nhập mô tả thông báo
3. Cho giáo viên/nhân viên: Bật nút này lên thì thông báo chỉ được tạo cho toàn bộ giáo viên trong trường. Khi ở trạng thái tắt, thông báo được gửi tới nhân viên/ phụ huynh trong trường.
4. Phạm vi: Chọn phạm vi tạo thông báo
5. Thông báo ngay: Bật nút này lên thì thông báo được gửi ngay tới phạm vi nhận. Khi ở trạng thái tắt, thông báo chưa được gửi tới phạm vi nhận
6. Đăng lên trang trường: Bật nút này lên thì thông báo đăng trên page của trường. Khi ở trạng thái tắt, thông báo không đăng lên trang trường.
7. Bấm ” Lưu” để hoàn thành tạo thông báo