Hướng dẫn thêm mới mẫu sổ liên lạc trên website

628

Bước 1: Bấm vào “Sổ liên lạc” => Bấm “Danh sách mẫu” =>  Bấm “Thêm mới mẫu”

Bước 2: Thực hiện thao tác thêm mới mẫu
1. Tiêu đề: Nhập tiêu đề mẫu
2. Phạm vi: Chọn phạm vi thêm mới mẫu
3. Tích chọn danh mục mẫu sổ liên lạc
4. Nhập nội dung theo danh mục mẫu sổ liên lạc
5. Thêm mới tiêu chí: Thêm hàng mới để nhập tiêu chí của mẫu sổ
6. Bấm ” Lưu” để hoàn thành thêm mới mẫu