Hướng dẫn thêm mới tiêu chí sổ liên lạc trên web

537

Bước 1: Bấm vào “Sổ liên lạc” => Bấm “Danh sách tiêu chí” =>  Bấm “Thêm mới tiêu chí”

Bước 2: Thực hiện thao tác thêm mới tiêu chí
1. Tên tiêu chí: Nhập tên tiêu chí
2. Nhập nội dung gợi ý tiêu chí
3. Thêm mới gợi ý : Thêm hàng mới để nhập nội dung gợi ý tiêu chí
4. Bấm ” Lưu” để hoàn thành thêm mới tiêu chí