Hướng dẫn thêm tài khoản giáo viên đã đăng ký trên hệ thống

673

Bước 1: Bấm vào “Giáo viên – Nhân viên” => Bấm vào “Thêm tài khoản đã tồn tại”

Bước 2: Tìm kiếm giáo viên trên hệ thống
1. Giáo viên – Nhân viên: Nhập email của giáo viên đã dùng để đăng ký vào ô này hoặc tên đăng nhập, hệ thống sẽ tự tìm ra tên giáo viên đó. Sau đó bấm chọn tên giáo viên mà hệ thống đã tìm ra, kiểm tra lại tên email xem đã đúng chưa.
2. Thêm lớp mới: Có thể tạo ngay lớp mới để phân công giáo viên vào quản lý
3. Lớp: Chọn lớp có sẵn để thêm giáo viên vào
4. Lưu: Bấm lưu để hoàn tất