Hướng dẫn trả trẻ đón muộn cho giáo viên

538

Bước 1: Bấm vào “Đón muộn” => Bấm vào “Quản lý

Bước 2: Bấm vào “Thêm trẻ” để đưa trẻ vào lớp trả muộn

Bước 3: Bấm “Chọn lớp” có trẻ cần chuyển vào trả muộn => Tích chọn vào trẻ => Bấm “Lưu” để hoàn thành.