Khi cần thêm một loại phí mới thì phải làm như thế nào?

567

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn.
– Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái.

– Bước 3: Bấm menu trái “Học phí
– Bước 4: Bấm menu “Các loại phí” phía dưới
– Bước 5: Bấm “Thêm loại phí

– Hệ thống hiện màn hình sau:

+ Điền thông tin vào các mục trên màn hình (thông tin chính xác), bao gồm:
– Tên học phí
– Chu kỳ tính phí
– Đơn giá
– Phạm vi áp dụng
– Mô tả
– Được áp dụng
+ Bấm ‘Lưu’ để hoàn tất việc tạo loại học phí.
Chú ý:
+ Chu kỳ thu phí:
Phí hàng tháng: Khi tạo loại phí hàng tháng, mặc định sẽ áp dụng cho 1 tháng.
Phí hàng ngày: Khi tạo loại phí theo ngày, sẽ lấy mặc định là số ngày đi học của lớp đã tạo. Và những ngày học sinh được nghỉ, sẽ được giảm trừ trong mục giảm trừ khi tạo học phí của tháng sau.
+ Phạm vi áp dụng:
Trường: Nếu tạo loại phí theo phạm vi trường, thì khi tạo loại phí này sẽ áp dụng cho toàn bộ trẻ trong trường.
Khối lớp: Nếu tạo loại phí theo phạm vi khối lớp, thì khi tạo loại phí này sẽ áp dụng toàn bộ trẻ của khối lớp đó.
Lớp: Nếu tạo loại phí theo phạm vi lớp, thì khi tạo loại phí này sẽ áp dụng chỉ cho những trẻ trong lớp đó.
Trẻ:
+ Tạo loại học phí áp dụng với phạm vi trẻ
+ Áp dụng không có phí thay thế.
– Khi tạo loại học phí cho một số trẻ ở các lớp khác nhau, nhưng cùng một mức học phí. Khi tạo loại học phí chỉ cần tích chọn trẻ lần lượt ở các lớp.

+ Áp dụng có phí thay thế.
– Khi tạo loại học phí cho một số trẻ cần áp dụng riêng so với mức học phí chung. Khi tạo học phí mới cho trẻ, cần lựa chọn thay thế cho một học phí chung cố định đã tạo trước.

+ Điền thông tin vào các mục trên màn hình (thông tin chính xác), bao gồm:
– Tên loại phí
– Chu kỳ thu phí
– Đơn giá
– Phạm vi áp dụng
– Chọn trẻ
– Thay thế cho
– Mô tả
+ Bấm ‘Lưu’ để hoàn tất việc tạo loại học phí
–  Option “ Được áp dụng”
– Khi tạo học phí ở những tháng tiếp theo, bạn không muốn áp dụng học phí này. Chỉ cần chuyển option “ Được áp dụng” sang trạng thái tắt.