Khi cần xóa một loại dịch vụ thì phải làm như thế nào?

700

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn.
– Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái.

– Bước 3: Bấm menu trái “Dịch vụ
– Bước 4: Bấm menu “Danh sách dịch vụ” phía dưới

Để xóa một loại dịch vụ đã tạo có 2 trường hợp:
TH1: Loại dịch vụ chưa được áp dụng khi đăng ký dịch vụ
+ Hệ thống sẽ hiển thị button “Xóa”.Bấm “Xóa” để xóa loại dịch vụ vừa tạo.

TH2: Loại dịch vụ đã được áp dụng khi đăng ký dịch vụ.
+ Khi loại dịch vụ đã được áp dụng khi đăng ký dịch vụ. Những loại dịch vụ này sẽ không xóa được.
+ Để tháng tiếp theo, mà những loại dịch vụ này không áp dụng nữa.Thì cần thực hiện các bước sau đây.
– Bước 5: Bấm “Sửa

– Bước 6: Chuyển button “Được áp dụng” trạng thái bật sang trạng thái tắt
Trạng thái bật: Khi vào màn hình “Sửa” loại dịch vụ.

– Lựa chọn button “Được áp dụng” ở trạng thái tắt

– Bước 7: Bấm “Lưu” để hoàn tất việc không áp dụng loại dịch vụ.