Khi cần xóa một loại phí cần phải làm như nào?

615

– Bước 1: Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản trường tại địa chỉ https://coniu.vn.
– Bước 2: Bấm tên trường ở menu trái.
– Bước 3: Bấm menu trái “Học phí”
– Bước 4: Bấm menu “Các loại phí” phía dưới

Để xóa một loại học phí đã tạo có 2 trường hợp:
+ TH1: Loại học phí chưa được áp dụng khi tạo học phí tháng.
– Hệ thống sẽ hiển thị button “Xóa”.Bấm “Xóa” để xóa loại phí vừa tạo

+ TH2: Loại học phí đã được áp dụng khi tạo học phí tháng.
– Khi loại học phí đã được áp dụng khi tạo học phí tháng. Những loại học phí này sẽ không xóa được.
– Để tạo học phí tháng sau, mà những loại học phí này không áp dụng nữa.Thì cần thực hiện các bước sau đây.
– Bước 5: Bấm “Sửa

– Bước 6: Chuyển button “Được áp dụng” trạng thái bật sang trạng thái tắt
+ Trạng thái bật: Khi vào màn hình “Sửa” loại học phí.

– Lựa chọn button “Được áp dụng” ở trạng thái tắt

– Bước 7: Bấm “Lưu” để hoàn tất việc không áp dụng loại học phí.
+ Danh sách các loại học phí không được áp dụng hiển thị ở mục “Phí không còn áp dụng”