Thêm mới một loại dịch vụ cần lưu ý những gì?

634

a. Loại dịch vụ sẽ có 3 loại:
Dịch vụ theo tháng: Khi phụ huynh và nhà trường đăng ký dịch vụ theo tháng, thì mặc định những tháng tiếp theo, dịch vụ được đăng ký.
– Nếu không sử dụng dịch vụ đó, chỉ có tài khoản quản lý mới hủy được đăng ký đó.
+ Dịch vụ theo ngày điểm danh: Khi phụ huynh và nhà trường đăng ký dịch vụ theo ngày điểm danh, thì mặc định những tháng tiếp theo, dịch vụ được đăng ký.
– Nếu không sử dụng dịch vụ đó, chỉ có tài khoản nhà trường mới hủy được đăng ký đó.
– Và khi chọn dịch vụ theo ngày điểm danh, thì trong học phí tháng, dịch vụ theo ngày điểm danh sẽ lấy mặc định số ngày đi học mà lớp đã tạo.
– Dịch vụ theo ngày điểm danh, sẽ được tính theo số ngày đi học của trẻ. Nếu những ngày học sinh đó nghỉ, thì trong phần giảm trừ học phí của trẻ, hệ thống tự động giảm trừ những ngày học sinh đó nghỉ.
Dịch vụ tính theo số lần sử dụng (Dịch vụ tính theo ngày): Tài khoản phụ huynh, nhà trường, giáo viên đều có thể đăng ký dịch vụ theo số lần sử dụng.
– Nếu không muốn sử dụng dịch vụ đó, thì tài khoản nhà trường và giáo viên sẽ có quyền được hủy đăng ký dịch vụ.
– Trong phần học phí, dịch vụ tính theo số lần sử dụng sẽ đếm số ngày mà trẻ đã được đăng ký.
b. Option “Dịch vụ ăn uống”
– Trạng thái bật: Thì mục bảng tin trong tài khoản quản lý sẽ hiển thị những thông tin đăng ký dịch vụ mà trẻ đã đăng ký theo lớp hàng ngày.

– Trạng thái tắt: Thì thông tin đăng ký dịch vụ của trẻ, sẽ không hiển thị ra mục bảng tin.
Chú ý: Nếu ngày hôm đó, lớp chưa điểm danh, thì ngoài bảng tin không hiển thị thông tin dịch vụ ăn uống được đăng ký.
c. Option “ Được áp dụng”
– Trạng thái bật: Dịch vụ được tạo sẽ được áp dụng sử dụng
– Trạng thái tắt: Dịch vụ sẽ không được áp dụng sử dụng. Sẽ hiển thị sang màn hình danh sách dịch vụ không sử dụng

+ Trong phần “cấu hình & kiểm soát” có option “Phụ huynh đăng ký dịch vụ
– Trạng thái bật: Tài khoản phụ huynh sẽ đăng ký được dịch vụ theo tháng và dịch vụ theo này.

– Trạng thái bật: Tài khoản phụ huynh sẽ đăng ký được dịch vụ theo tháng và dịch vụ theo này.