Làm thế nào để xoá một lớp

508

Bước 1: Bấm vào “Khối lớp – Lớp” => Bấm vào “Danh sách lớp”

Chú ý: Điều kiện để xoá được lớp là, lớp đó phải không có trẻ trong lớp.